دستگاه تحریک مغناطیسی مغز rTMS
یک مولد میدان مغناطیسی یا «سیم‌پیچ» در نزدیکی سر بیمار قرار می‌گیرد و از طریق القای الکترومغناطیسی، یک جریان الکتریکی خفیف در ناحیه زیرین مغز ایجاد می‌کند.

دستگاه تحریک مغناطیسی مغز Magsurve

سبد خرید
0